Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Zľavový kupón!


Zľava 5%

Nie, ďakujem

Zahrajte si s nami o super výhry

SÚŤAŽTE S ROMERX NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Sledujte naše profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a zahrajte si s nami v súťažiach o rôzne skvelé výhry v podobe pomocníkov do vašej záhrady. Podmienky sú jednoduché, tak prečo neskúsiť šťastie?

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
    
Obchodné meno: Ing. Roman Pátrovič - Romerx
Sídlo: Štefániková ul. 131, 956 31 Krušovce
IČO: 33142092
DIČ: 1020447516
Zapísaný v registri: 406-4620

2. Termín konania súťaže: 
   
Aktuálna súťaž prebieha od 21.09.2022 do 09.10.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: 

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba: 
    - s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území SR
    - ktorá má viac ako 18 rokov
    - ktorá splní podmienky účasti v súťaži 

Účastníkom súťaže nemôžu byť
    - zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
    - osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4 . Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže musí účastník súťaže splniť tieto 2 podmienky (obidve):

1. Označiť v komente aspoň 2 kamarátov (je možné aj viackrát, ale vždy 2 iných kamarátov)

2. Byť fanúšikom našej FB stránky (dať páči sa mi to) / sledovať Instagram profil

5. Výhra:

Aktuálnou výhrou v súťaži je reťazová píla HECHT 56 v hodnote 169,99 €. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťaž prebieha na FB aj na IG súčasne, pričom výherca bude pre každú sociálnu sieť zvlášť (ten istý účastník sa môže zapojiť do súťaže tak na FB, ako aj na IG).

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním. Pre každú sociálnu platformu bude vyžrebovaný výherca zvlášť.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB a IG stránke/profileVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na FB/IG. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná výhercovi kuriérom na náklady Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook ani Instagram nemajú voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom ani Instagramom.