Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Súťažte s nami o skvelú výhru - benzínovú kosačku AL-KO COMFORT 46.0 SP-B

JÚNOVÁ SÚŤAŽ S ROMERX NA FB

V mesiaci jún sme si pre vás pripravili súťaž o skvelú benzínovú kosačku AL-KO Comfort 46 SP-B. Pre zaradenie do súťaže stačí splniť jednoduché tri podmienky. Nepremeškajte šancu získať efektívneho pomocníka práve do vašej záhrady!

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
    
Obchodné meno: Ing. Roman Pátrovič - Romerx
Sídlo: Štefániková ul. 131, 956 31 Krušovce
IČO: 33142092
DIČ: 1020447516
Zapísaný v registri: 406-4620

2. Termín konania súťaže: 
   
Súťaž sa uskutoční v období od 01.06.2020 do 30.6.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: 

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba: 
    - s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území SR
    - ktorá má viac ako 18 rokov
    - ktorá splní podmienky účasti v súťaži 

Účastníkom súťaže nemôžu byť
    - zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
    - osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4 . Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže musí účastník súťaže splniť tieto 3 podmienky:

byť fanúšikom našej FB stránky

dať "páči sa mi" príspevku

v komente príspevku poslať fotografiu záhradky, v ktorej by využíval kosačku

5. Výhra:

Výhrou v súťaži je benzínová kosačka AL-KO Comfort 46.0 SP-B v hodnote 339 €. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB stránkeVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na FB. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná výhercovi kuriérom na náklady Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.